Rolling Through the Years

Rolling Through the Years

It has already been five years since the first Rolling Film Festival. Through the festival, we have introduced the lives of Roma from around the world to our neighbors. More importantly, we have created a platform to showcase the real life stories of Roma people here in Kosovo through locally produced films that have been made close to home. From it’s conception the festival has been a used as a reference for other international festivals in Europe that are interested in showcasing films that are made by and about Roma. Its growing recognition and respect that has been gained over the last five years proves the importance of supporting such events throughout Europe. Since the beginning Rolling has:

 • Screened more than 150 films and created a database of over 400 films.
 • Involved roughly 2,000 youth in human rights programs in ten Kosovo high schools.
 • Produced 56 short films through the Cikore Filmja European Film workshops.
 • Offered a space for young Kosovo Roma filmmakers to create their first films for which 5 awards have been given at festivals around Europe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rollingi katro Bersha

Ake si 5 bersh sar amen nisarsadam katro angluno Rolling Film Festivali. Truyal o festivali, amen dishavzam romano jivdipe katro o phuvya save si amare koyshida. Koda so si may importatno si kada kay  keram yek platforma  te dishavas o chachutno romego djividpe ki Kosova, tute keras amen o filmya kada dishava hem te djanas  kay syam pasho amaro kher. Katri amari koncepciyes I Evropa si tani zainteresimi hem dolzi sar avere festiva “ Kerde Katro thay Achal o Roma”.
E festivaliski jandipe baryola, manusha shundle leske, respekti baro ljas katro kakala 5 palune bersha, bari importatno suporti ki Evropa sebepi kay kera kakala iventya. Katro pochetko Rolingi sine”

 • 150 filmya si panghle a amari databaza vakerla kay sine 400 filmya sine dishavde.
 • Katro 2,000 terne chaven ke manushenge hakoya, ki kosovake sikavnja.
 • 56 cikore filmya sine kerde katri Evropaki, Cikore filmyenge, katro vorkshopya.
 • E Terne chavenge ki Kosova sine denoko lengero vas te keren sar reziseryam te keren pumaro angluno filmya, 5 nagrade sine dende ki Evropa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolling përgjatë viteve


Kanë kaluar pesë vite qëkur u mbajt edicioni i parë i Rolling Film Festival. Përgjatë këtyre viteve, ne kemi krijuar një festival ku shpaloset mrekullueshëm jeta e komunitetit rom nëpër botë. Më e rëndësishmja, ne kemi krijuar një platformë ku çdo krijim për këtë komunitet, çdo pasqyrim dhe çdo tentativë e mirë zë vend e gjen përkrahje. Tregimet e vërteta rome nuk janë më të bukurat, por janë më njerëzoret.
Me konceptin e tij festivali është bërë pikë reference edhe për festivalet tjera evropiane të cilat janë të interesuara të shfaqin filma nga komuniteti rom dhe për komunitetin rom. Pesë vite janë të mbushura me respekt nga të gjithë, me një ngritje reputacioni dhe me një vend të mirë në skenën e kulturës kosovare.
Që nga fillimet e tij Rolling –

 • Ka shfaqur më shumë se 150 filma dhe ka një databazë me rreth 400 filma
 • Ka përfshirë më shumë se 2 mijë të rinj në platformën e të rinjve nëpër dhjetë shkolla të mesme të Kosovës
 • Prodhuar 56 filma të shkurtër me anë të Cikore Filmja programit
 • Ofruar një hapësirë ku të rinjtë e komunitetit rom kanë krijuar filmat e tyre. Pesë çmime deri tani janë ndarë nëpër Evropë për këta krijuesë të vegjël.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolling tokom godina

Prošlo je pet godina od prvog filmskog festival Rolling. Tokom festival, našim komšijama predstavili smo život Roma iz celog sveta našim susedima. Još je važnije, stvorili smo platform u okviru koje imamo priliku da prikažemo stvarne životne priče Roma sa Kosova kroz filmove lokalne filmske produkcije  Od svog nastanka, festival je postao referenca za druge međunarodne festivale u Evropi koji su zainteresovani za prikazivanje filmova romskih autora I filmova o Romima. Prepoznavanje I poštovanje koje je festival zavredio u proteklih pet godina dokaz je važnosti održavanja ovakvih događaja širom Evrope. Na Rollingu je od nastanka do sada:

 • Prikazano je preko 150 filmova I napravljena je baza od preko 400 filmova
 • Uključeno je oko 2000 srednjoškolaca u program o ljudskim pravima za mlade u srednjim školama na Kosovu
 • Kroz Cikore film I evropsku filmsku radionicu nastalo je 56 kratkih filmova
 • Mladim romskim filmskim stvaraocima sa Kosova obezbeđen je prostor za rad na prvim filmovima, od kojih je pet nagrađeno na festivalima širom Evrope

<< Go back to the previous page