INVITATION / FTESË / DJINGADLE / POZIVNICA

ROLLING FILM FESTIVAL 5TH EDITION

ENGLISH | SHQIP | ROMANES | SRPSKI 
INVITATION / FTESË / DJINGADLE / POZIVNICA
ABC Cinema  19:30 13th November 2018
ENGLISH

INVITATION TO OFFICIAL OPENING CEREMONY OF ROLLING FILM FESTIVAL 5TH EDITION

You are cordially invited to the Official Opening Ceremony of the 5th Edition of Rolling Film Festival.
From the 13th to 16th of November 2018, Rolling Film Festival will showcase about 25 films to illustrate Roma culture, history, art scene and life celebration but also challenge misinterpretation and social injustice faced by Roma people around the world.

The launch of the screenings for the 5th Edition will start out with the renowned story of Katarina Taikon at the ABC Cinema in Prishtina, at 19:30h.

The screening will be followed by Q&A with the film director, a cocktail provided by Gračanica Hotel and live music by Driton Beriša at 22:00h the same evening.

Three nights of live music, guest speakers, international and local film makers, a photography exhibition and special programs promise a vibrant and compelling festival this year.

After the opening night the festival will offer you events in four different locations: ABC Cinema, Kino Armata, Oda Theatre and the National Museum.

Your presence would be an honor. Please, find enclosed the Rolling Film Festival Program in detail, 5th Edition, 2018 or simply visit our website.

Ka dikas amen ko festivali! See you at the festival!

Rolling Team,
www.rollingfilm.org

ROMANES

CHINGADLE SJEN KO ZVANICHCNO PUTERESKI CEREMONIJA E ROLLING FILM FESTIVALISKO

Chingadle sjen ko zvanicno ceremonija hem otvaranjes e 5to Rolling Film Festivaliski edicija.
Katro 13to dji ko 16 Novembri 2018, O Rolling Film Festival ka disavel vise katro 25 filmja te ilistrizel i Romani kultura, istorija, umetnicka scenes, djivdipaske slavlja, pogresna tumacenja, hem isto socialno nepravdes savenca o Roma soucizna pes katro celo svetos.

O pocetkos e prvo filmisko, kakale 5to edicijake, ka prestavizel jek cuveno prica filmi katri Katarina Taikon ko ABC Bioskopi ki Pristina katro 19:30.

Pali proekcija e filmiski, ka ovel amen diskusija e direktorisa katro filmi. Pal kada kokteli omogucime katro Hotel Gracanica hem isto uzivo mucika katro Driton Berisša ko 22h ki isto rat.

3 raca uzivo muzikasa, gostja, internationalna hem lokalna filmska reziserja, slikengi egzibicija hem specialno programi ka oven deos kakale berseske Festivalisko.

Palo otvaranjes e festivalisko, amen ponudizasa tumenge dogadjaja ko star lokacijes: ABC Bioskopi, Kino Armata, Oda Teatri, hem Nacionalno Museji.

Tumaro prisustvo ka ovel cenjeno ano amaro eventi.

Mojzasa tumen, arakhen ko prilogi o Rolling Film Festivalisko Programi, 5to Edicija, 2018.

Ka dikas amen ko festivali! See you at the festival!

Rolling Timi
www.rollingfilm.org
SHQIP

FTESË NË CEREMONINË e HAPJES ZYRTARE TË EDICIONIT TË 5-të të ROLLING FILM FESTIVAL

Përzemërsisht ju ftojmë në Ceremoninë e Hapjes Zyrtare të edicionit të 5-të të Rolling Film Festivalit.
Gjatë 13-16 nëntorit 2018, Rolling Film Festival do të shfaqë rreth 25 filma për të ilustruar kulturën Rome, historinë, skenën e artit, mënyrën e jetës, por edhe keqinterpretimin, padrejtësinë sociale me të cilën përballen Romët e shpërndarë në të gjithë botën.

Fillimi i shfaqjeve për edicionin e 5-të do të filloj me një histori të njohur të Katarina Taikon në kinemanë ABC në Prishtinë, në ora 19:30.

Shfaqja do të pasohet nga Q&A me drejtor të filmit, një koktej nga Hotel Gračanica dhe muzikë live nga Driton Beriša duke filluar nga ora 22:00 të së njëjtës mbrëmje.

Tre netët të muzikës live, folës dhe të ftuar si dhe krijues ndërkombëtarë dhe lokalë, ekspozitë fotografike dhe programe speciale do të pasurojnë e Festivalit të këtij viti.

Pas natës së hapjes, festivali do t'ju ofrojë ngjarje në katër lokacione të ndryshme: ABC Cinema, Kino Armata, Teatri Oda dhe Muzeu Kombëtar.Prania juaj do të nderojë,

Ju lutemi, gjeni të bashkangjitur Programin e Rolling Film Festivalit, Edicioni i 5-të, 2018.

Shifemi në Festival! Ka dikas amen ko festivali! See you at the festival!

Stafi i Rolling,
www.rollingfilm.org

SRPSKI

POZIVNICA NA SVEČANOM OTVARANJE 5TE EDICIJE ROLLING FILMSKOG FESTIVAL

Srdačo ste pozvani na zvančnu ceremoniju otvaranja 5tog izdanja Rolling Film Festivala.

U periodu od 13. do 16. Novembra 2018. Rolling Film Festival če predstaviti oko 25 filmova, ilustovačemo romsku kulturu, istoriju umjetničke scene, proslave života, ali i interpretacije, socijalne nepravde s kojom se suočavaju Romi sirom sveta.

Početak projekcija za 5te edicije festivala biče otvorena sa poznatom pričcm o Katarini Taikon u ABC Bioskopu u Pristini, u 19: 30h.

Nakon projekcije filma imačemo šancu da diskutjemo sa direktorom filma, koktel ce biti u skladu sponzorstva Hotela Gračanica, i uživom muzikom Dritona Beriše počevsi od 22:00 iste večeri.

Tri noći zive muzike, gostovače  medjunarodni i lokalni filmski direktori, imačemo i izlobbe fotografija i specijalni programi će svima dodati bogatstvo na ovogodisnjem festivalu.

Nakon ceremonijanlog otvaranja, festival će vam ponuditi dešavanja na četiri različite lokacije: Bioskop ABC-a, Kino Armata, Požoriste Oda i Narodni Muzej Kosova.

Vase prisustvo ce nam puno značiti.
Molimo vas da u prilogu pronađete program Rolling Film Festival, 5te Edicije u 2018.

Ka dikas amen ko festivali! Vidimo se na festivalu!

Tim Rollinga
www.rollingfilm.org
Financial Support
photo copyright  Björn Langhammer (moderna musset)
Facebook
Website
Email
Instagram
 

<< Go back to the previous page