ENGLISH

ROLLING
FILM
FESTIVAL #6


Invitation to Press Conference
 
Dear Sir/Madam,
 
Rolling Film Festival organised by Roma Versitas Kosovo and Romawood is kindly inviting you to press-conference that will take place on the 13th April, at 13:00 in Kino Armata in Pristina.
 
The #6 edition of the festival brings together about 30 films to Kosovo audience; animation, documentaries, fiction and short movies that illustrates the theme of this edition “Folktale, The New Reality”. The film makers talk about Roma in their movies, yet their stories of the individuals are universal, heroic and extraordinarily.
 
Folktale” is a fictional or the actual stories of people that were transmitted from generations to generation used to entertain. “The New Reality” leads to bridge the old transmitted stories to modern stories and topics that we are talking about today in Roma community. Such as social inclusion, antigypsyism, mutual understanding, political activism, artistic expression and self-representation.
 
International and local filmmakers - will be on hand to discuss their roles in the film during the five days of the festival.
 
In addition to the regular film program, we will also present you with other programs dedicated to youngest audience and youth.
 The press conference will be held in English, Albanian, Serbian and Romanes.
 
Speakers at the conference:
Avni Mustafa – Director of Rolling Film Festival and Roma Versitas Kosovo.
Sami Mustafa – Artistic Director of Rolling Film Festival and a film maker.

Download the promotional material here. 
We are looking forward to meet you at 13:00h in Kino Armata premises.
For any questions and requires please do not hesitate to write.

Respectfully yours. 

The Rolling Team
rollingfilmfestival@gmail.com
rff.coordinator@gmail.com 
049 268 600

ROLLING
FILM FESTIVAL #6

 
Ftesë për pjesëmarrje – Konferencë për Media
 
I/e nderuar,
 
Rolling Film Festivali i cili organizohet nga OJQ Roma Versitas Kosovo dhe Romawood ka kënaqësinë t’iu ftoj në konferencën për media e cila do të realizohet me datë 13 prill, në ora 13:00 në Kino Armata në Prishtinë.
 
Edicioni i 6-të i Festivalit do të sjell rreth 30 filma: animacion, dokumentare, triller dhe filma të shkurtë të cilët në tërësi ilustrojnë tematikën e ketij edicioni e cila është “Përralla, Realiteti i Ri). Filmbërësit në filmat e tyre do të trajtojnë cështje të ndryshmë të komunitetit Rom, mirëpo tregimet e rrugëtimit tyre personal janë të përgjithshme, heroike dhe të jashtëzakonshme.
 
“Përralla” janë tregimet e trilluara ose të vërteta që janë transmetuar mes gjeneratave të ndryshme si rekreacion. “Realiteti i Ri” shërben si urë lidhëse rrëfimeve të kaluares dhe tregimeve të së tashmes në lidhje me komunitetin Rom – si për shembull gjithëpërfshirja në shoqëri, antigjipsizmi, mirëkuptimi ndërsjellë, aktivizmi politik, të shprehurit artistik, vetëpërfshirja etj.
 
Filmbërësit kombëtar dhe ndërkombëtar – do të jenë pjesë kyqe e festivalit pasiqë për 5 ditë radhazi do të diskutojnë me audiencen filmat e tyre.
 
Si shtesë e programit të rregullt, një pjesë të programit e kemi dedikuar edhe për rininë kosovare.
 
Konferenca për media do të mbahet në Gjuhën Shqipe, Angleze, Serbe dhe Rome.

Folësit në konferencë do të jenë:
Avni Mustafa – Drejtor i Rolling Film Festival dhe OJQ Roma Versitas Kosovo
Sami Mustafa – Drejtor Artistik dhe filmbërës
 
Posterin dhe materialet tjera promovuese mund ti gjeni këtu: here.
 Mbesim me shpresë se do të takohemi me 13 Prill, në ora 13:00 tek hapësira e Kino Armata.
Për cfarëdo pyetje dhe kërkesa që keni ju lutem na kontaktoni në
 
Miqësisht,

Ekipi i Rolling Film Festival.
rollingfilmfestival@gmail.com
rff.coordinator@gmail.com 
049 268 600

Regjistrimi është i detyrueshëm. Për shkak të COVID-19, ne kemi organizuar sesione të ndryshme gjatë ditës. Ju lutemi rezervoni orarin tuaj KËTU.

SRPSKI

ROLLING
FILM FESTIVAL# 6

Poziv na konferenciju za štampu
 
Poštovani/a,
Rolling Film Festival, u organizaciji Roma Versitas Kosovo i Romavood, Vas pozivaju na konferenciju za štampu koja će se održati 13. aprila u 15č u Kinu Armata u Prištini.
 
Šesto izdanje festivala, kosovskoj publici, donosi oko 30 filmova: animacije, dokumentarni, igrani i kratki filmovi, koji ilustruju temu ovog izdanja - „Narodne priče, nova stvarnost“. Filmski stvaraoci u svojim filmovima govore o Romima, a njihove priče o pojedincima su univerzalne, herojske i neobične.
 
 „Nardona priča“ je izmišljena ili stvarna priča o ljudima, koja se prenosila s kolena na koleno i služila je za zabavu. „Nova stvarnost“ se, od starih priče koje su su se prenosile, nadovezuje na moderne priče i teme o kojima danas govorimo u romskoj zajednici,  kao što su socijalna inkluzija, anticiganizam, uzajamno razumevanje, politički aktivizam, umetničko izražavanje i samozastupanje.
 
Međunarodni i lokalni filmski stvaraoci, biće na raspolaganju za razgov o svojim filmovima, tokom pet festivalskih dana.
 
Pored redovnog filmskog programa, predstavićemo Vam i druge programe posvećene najmlađoj publici i mladima. Konferencija za štampu biće održana na engleskom, albanskom, srpskom i romskom jeziku.

Govornici na konferenciji:
Avni Mustafa - direktor Rolling Film Festivala i Roma Versitas Kosovo,
Sami Mustafa - umetnički direktor i filmski stvaralac,
Avdil Gashi - koordinator projekta.
 
Ovde možete pronaći naš poster i druge vizuelne materijale.
 Radujemo se susretu sa Vama 13. aprila u 13:00č u prostorijama Kino Armata.
 
Za bilo kakva pitanja i nedoumice, pišite nam na: rollingfilmfestival@gmail.com,
rff.coordinator@gmail.com ili nas pozovite 049 268 600.
 
Rolling Tim
rollingfilmfestival@gmail.com
rff.coordinator@gmail.com 
049 268 600


ROMANES 

ROLLING
FILM
FESTIVAL# 6


Djingadle sjen ki konferecija za štampu
 
Rolling Film Festival, kova organizila o Roma Versitas Kosovo thaj Romawood, Djingadla tumen ki konferencija za štampu koja ka nikercol ko 13. aprili ko 11:00, 13:00 thaj 15:00 ko Kino Armata ki Priština.
 
Šofto edicija e festivaliko anla ko kosovsko publika djiko 30 filmja: animacija, dokumentarno, igrano thaj cikore filmja kaj ka disaven i tema e festivalisko „Paramisije, Nevo Realnost“. O reziserija ka oven paš amende te vakeren amenge hari po pub acal lenge uloges ko filmja, achal lenge protagonistja koja ličnost si pojedinačno ama si i univerzalno, herojske thaj neobična.
 
„Paramisije“ si prices acal o manusa, kola sine nasledeno katro manush ko manush, „Nevo Realnost“ si o paramisijes moderna prices thaj temes kola avcis saveren lafizna acal o Roma sar si o socijalno inkluzija, anticiganizam, politicko aktiviza, umeticko izrazaj thaj samozastupanje.
 
Medjunarodna thaj lokalna reziserja, ka oven ko raspolaganje te vakeren hari vise acal lenge filmja kakala panch zis e festivalisko.
 
Pašo redovno filmsko programi ka nastavizas te disavas tumenge i avera progragma posvecano najterne publikake. Konferencija e stampake ka ovel nikerdo ko englesko, albansko, gadjikano thaj ki romani chib.
 
Ki konferencija ka lafizen:
 Avni Mustafa – direktori katro  Rolling Film Festivala thaj Roma Versitas Kosovo,
Sami Mustafa - umetničko direktori i filmski stvaralac,
 
Kakta šaj araken amare posterja thaj vizualno materiali.
 
Ka dikas amen ko Kino Armata ko 13 april.
Te situmen hajek puciba, piśiz amenge rollingfilmfestival@gmail.com,
rff.coordinator@gmail.com ili ko telefoni 049 268 600.
 
O timi katro Rolling.
rollingfilmfestival@gmail.com
rff.coordinator@gmail.com 
049 268 600

I prijava si obavezno. Acal i situacija katro KOVID-19, organizizan hajek terminja. Rezervišizen tumaro termini KATKA.