PAINTING EXHIBITION

 

Venue Discription  

ABC CINEMA

A special contest dedicated to photography, encouraging creativity in the deconstruction of stereotypes in images of the Roma community in Kosovo. Roma participants from Kosovo are encouraged but everyone is invited to send their work. The photos will be displayed in ABC CINEMA and the best three will be awarded at the opening of the festival.

ABC CINEMA

PHOTO Collection by Civil Rights Deffenders.

 

   

 

CALL FOR PHOTO CONTEST

- this call is now cloosed.

Rolling Film Festival #5 is dedicating special contest on the photography, encouraging creativity and deconstruction of norms on the image of the Roma community in Kosovo. Roma participants from Kosovo are encouraged but everyone is invited to send their works.

 

THEME

ROMA REALITIES – THE OTHER SIDE OF EVERYTHING.

Send us the photo of your Roma neighbor in action (at work, with family, with friends). Send us the kind of photo that no one ever saw before.

COMPETITION GATEGORIES and PRICE

::: For Professional 50EUR
::: For Hobbyist 50EUR
::: For Smartphone Photographer 50EUR

SELECTION

The selection of photography will be made by the staff of the festival. They will take into consideration the technical part of the photography as well as the theme mention above.

About 10 photos will be selected and the photographer will be notified by 5th of September 2018. JURY Special jury will be invited to select 3 best photographs.

 

THEME AWARD CEREMONY

The Jury will announce the three best photography out each category at the closing event of the Festival 15th November 2018.

Take your chance to reach your inspiring photos to the larger audience. Hundreds of people area passing by the festival and more than twenty media (national and international) articles have been written about the festival every edition.

HOW TO SUBMIT YOUR PHOTOS

Send your photos to Denis Mustafa denism@romaversitas.org

DEADLINE 5th SEPTEMBER 2018

More information please contact Denis Mustafa.

denism@romaversitas.org

00386 49 268444

 

 

THIRRJE NË KONKURSIN PËR FOTOGRAFI

 

Rolling Film Festiëal #5 po i kushton një konkurs të veçantë fotografisë, duke inkurajuar kreativitetin dhe dekonstrukti in e normave mbi imazhin e komunitetit Rom në Kosovë. Pjesëmarrësit Rom nga Kosova inkurajohen të dërgojnë punën e tyre, gjithashtu edhe pjesëmarrës nga komunitete e tjera ftohen të jenë pjesë e këtij konkursi.


TEMA

REALITETI ROM- PJESA TJETËR E GJITHÇKAJE.

 

Dërgoni fotografi të fqinjëve të juaj gjatë ndonjë veprimi( në punë, me familje, me shoqëri). Na dërgoni
këtë llojë të fotografive, dhe të cilat nuk janë të publikuara deri më tani.

KATEGORIA E KËTIJ KONKURSI dhe ÇMIMET

 

Për profesionalist 50Euro
Për personat që e kanë hobi 50Euro
Për fotografinë e bërë përmes telefonit 50euro


PËRZGJEDHJA

Përzgjedhja e fotografisë bëhet nga stafi I festivalit, ku ata do të kenë në konsideratë pjesët teknike të
fotografisë, gjithashtu edhe temen e targetuar në to. Rreth 10 fotografi do të përzgjedhen, dhe fotografi do të njoftohet me 5 shtator 2018. Jurija; një juri e posaçme do të jenë të ftuar për t’i zgjedhur tri fotografitë më të mira.


CEREMONIA E DHËNIËS SË ÇMIMEVE

Jurija do të shpallë tri fotografitë më të mira në secilën kategori, në eventin përmbyllës të Festivalit, me 15 Nëntor 2018. Ju keni mundësin që të prezantoni fotografitë e juaja frymëzuese, në një audiencë të madhe. Qindra njerëz nga vende të ndryshme do të jenë në festival, dhe më shumë se dymbedhjetë media (kombëtare dhe ndërkombëtare), artikujt të ndryshëm janë shkruar vazhdimisht gjatë edicioneve të mëhershme për festivalin.

SI TË DËRGONI FOTOGRAFIRË TUAJA?

 

Dërgoni fotografitë tek Denis Mustafa denism@romaversitas.org
Koha e përfundimit, të dërgimit të fotografive është 5 Shtator 2018
Për më shumë informata, ju lutemi ta kontaktoni Denis Mustafa.
denism@romaversitas.org
00386 49 268444