Rolling Film Festival, ka dhënë një program të veçantë shkollor në këtë projekt. 
 
Pas programit tre ditorë nëpër shkollat e Prishtinës, që do të përfshijë tri shkolla të ndryshme, Rolling Film Festival do të vizitojë tetë shkolla të mesme nëpër Kosovë: në Graçanicë, Llapna Sellë, Mitrovicë, Pejë, Plemetin, Prizren, Gjakovë dhe Kamenicë. Pqs këtijë festivali të udhëtoimit të quajtur Rolling në rrugë, të rinjtë do të kenë një shans për të parë një program të veçantë filmi të zgjedhur nga ekspert e punës të rinjve.  Pas porjektimit të filmave, duke përdorur metodat e arsimit jo-formal (Lojëra, teatër, "Ndal dhe Akttro" dhe veprimtari të tjera interaktive), pjesëmarrësit do të kenë mundësi për të diskutuar problemet e pakicave rome në përgjithësi, të drejtave njerëzore, racizmit etj. Gjithashtu, përmes diskutimit grupor, të rinjët do të ketë një shans për te ngritur vetedijën për praninë e stereotipeve dhe paragjykimeve  tek vetja dhe mjedisi i tyre. Ky program synon të hapë horizonte të reja dhe pranueshmërine e të tjerëve dhe vetëvetës si pjesëmarrës të barabartë në shoqëri.
 

 
Stop dhe Act (Ndal dhe Vepro) është një program që përpiqet të theksoj rëndësinë e çështjeve sociale që preokupojnë shoqërinë tonë. Ky lloj programi përdoret si një mjet për ngritjen e vetëdijes sidomos tek të rinjët. Programi Stop and Act i Festivalit Rolling Film trajton çështjet e Racizmit dhe Diskriminimit duke u fokusuar në shoqërinë e Romëve në Kosovë. Të rinjtë e shkollave të mesme do të diskutojnë temat që paraqiten në filmat e caktuar për programin shkollorë te cilet do te orientojne diskutimet që do të zhvillohen nga të rinjtë. Siq e dim filmi ka tendencë të ‘prekë’ zemrat e të rinjëve drejtpërdrejtë dhe të thelloj mendimet e tyre në çështjet e Racizmit dhe Diskriminimit. Programit nuk është aq shumë për të diskutuar apo debatuar gjerat negative që ndodhin në shoqërinë tonë, por me shumë fokushohet në atë se si ne të gjithë kemi disa vlera të përbashkëta, pra përqëndrimi më shumë do te bie në ngjashmëritë tona, sesa në ato gjera që na dallojnë, por ne gjithashtu do të përpiqemi për të njohur dallimet tona dhe jo vetem ti rrespektojm ato por edhe ti vlerësojmë.
 
 
 

Rolling in the Schools program
 
Ljubav, napokon byStaša Tomić
(Love At Last)
Serbia – 2010 – 29’
 
Because of Hate by Doroteya Stoyanchova
Bulgaria – 2009 – 30’

Schedule
21st of March – Peja /Peć
22nd of March – Gjakova/Đakovica
23rd of March – Prizren
24th of March Kamenicë/Kamenica
25th of March  Graçanica /
Gračanica
28th of March Mitrovicë / Mitrovica
29th of March Mitrovicë / Mitrovica
30th of March Plemetin / Plemetina