Revision [399]

This is an old revision of FaMily made by RollingFilm on 2009-10-02 12:15:29.
 

A FAMILY DIVIDED
Valon Imeri
Kosovo / 2007 / 27 min. 

A Family Divided is a documentary about the post-war identities of Roma, Ashkali, and Egyptians in Kosovo. It is about the shaping of identities by recent wars and conflicts. Interviewees share their experiences, and expose the misunderstanding and distrust that exist among these groups. The film also explores cultural and linguistic similarities that bind these communities together.

Një ndarë Familja është një dokumentar në lidhje me identitetin e pas-luftës së Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve në Kosovë. Kjo ka të bëjë me formimin e identiteteve nga luftrat dhe konfliktet e fundit. Të intervistuarit ndajnë përvojat e tyre, dhe shfaqin keqkuptimin dhe mosbesimin që ekzistojnë midis këtyre grupeve. Filmi gjithashtu hulumton ngjashmëritë kulturore dhe gjuhësore që i mbajnë të bashkuar këto komunitete.

>> VALON IMERI BIO
Valon Imeri was born in Peja, Kosovo. He has worked for Radio Televizor Kosoves, Kosovo’s national television station, as well as a private production company in Kosovo. This is his first independent documentary. Valon now lives in Austin, Texas with his wife.
 
>> Contact
Valon Imeri
valon.ymeri@gmail.com
001-609-558-9036