This year at Rolling we will present the Festival Guests

The biographies of the filmmakers are in English | Albanian | Romanes | English

TEA VIDOVIĆ (Croatia):
Born in 1986 in Zagreb (Croatia) Tea’s first contact with a camera was made through her father who was on a daily basis filming the family in their everyday life. In 2005 she applied to study sociology which gave her an insight into social processes that frame everyday life. The Faculty of Philosophy in Zagreb wasn’t interested enough in qualitative approach, so she pursued it in Erfurt (Germany) and later on in civil society organizations in Croatia where she developed interest in cultures, identity and migrations. Today, Tea is working with refugees in Zagreb focusing mostly on aspects of integration.

 

MIRSAD DALIPI
Is was born in 1988 in Prishtina and grew up in Ferizaj. He discovered his musical preferences at the age of 5 – the first time he played drums – and ever since he has used them in his work and acting. In Kosovo he was an acitivist for Roma rights cooperating with many organizations, mostly combining alternative education methods – music workshops, forum theatre, simulation games, stop motion, social dance theatre. In 2011, together with his friend Bajram Kafu Kinolli, he formed a band Gipsy Groove Kosovo to promote values of tolerance, solidarity and interculturalism through music. Since 2013 he is living in Zagreb, Croatia where he is mostly focused on music.

 

MIRSAD DALIPI biyando 1988bersh, ki Prishtina, Kosovo, barino ko Ferizay. Kana sin les 15 bersh on arachas kay sin les baro talenti ki muzka – tadarla ov bashala bumnjeves hem koristizla len ki pi buci hem aktiripe. Ko Kosovo ov kerla buci ko organizaciye save sine achal o hakya e manushenge, hem avera organizaciye save sine len kombinipe i metoda edukipasa sar kay si: Muzikake workshopya, Forumi Teatrisko, Simulativna ghelipya, STOP MOTION hem socialune khelipya ko Teatro. Ko bersh 2011 khupate pe amalesa, Bayram (Kafu) Kinolli keras piro bendi savo vikin pe GIPSY GROOVE KOSOVO. Kay e muzikasa ov promovoshizna o barvaljipya vash i toleranciya, solidariteti... Katro 2013 bershesko ov zhivila ko Zagreb, Kroaciya kay fokusirinela pe may but ki Muzika.


MIRSAD DALIPI ka lindur më 1988 në Prishtinë, ndërsa është rritur në Ferizaj. Preferencat e tij muzikore nisi ti ushqente qysh në moshën 5 vjeçare, kur edhe për herë të parë ka luajtur në bateri. Që nga ajo kohë, ai ka vazhduar me muzikë duke miksuar këtu edhe aktrimin. Në Kosovë ai njihet edhe si aktivist  i të drejtave të komunitetit Rom ndërsa ka punuar në disa organizata joqeveritare duke kombinuar punëtoritë muzikore, teatrin eksperimental, lojërat dhe teatrin social si metodë alternative e edukimit ndaj këtij komuniteti. Në vitin 2011-të bashkë me Bajram Kafu Kinollin ai formoi grupin Gipsy Groove Kosovo, e të cilët edhe sot e kësaj dite promovojnë tolerancën, solidaritetin dhe interkulturalizmin. Që nga viti i kaluar ai jeton në Zagreb, prapë me fokus muzikën.

MIRSAD DALIPI rođen je 1988.godine u Prištini, Kosovo, a odrastao u Ferizaju. Svoje glazbene preferencije otkrio je sa 5 godina kada je prvi put zasvirao bubnjeve te ih odtad koristi u svom radu i djelovanju. Na Kosovu je bio aktivist za prava Roma te je surađivao s mnogim organizacijama, kombinirajući alternative edukativne metode - glazbene radionice, forum teatar, simulacijske igre, stop motion, social dance teatar. 2011.godine zajedno sa svojim prijateljem Bajram Kafu Kinolli osnovao je bend Gipsy Groove Kosovo, kroz koji glazbom promoviraju vrijednosti tolerancije, solidarnosti i interkulturalizma. Od 2013.godine živi u Zagrebu, Hrvatska gdje se uglavnom bavi glazbom te svira s raznim muzičarima.

DENIS MUSTAFA
Denis Mustafa was born in 1996 and made his first film when he was 11 years old. He was a trainee on Jekh Kham Jekh Sel / One Sun One Nation, a film that was shown in more than twenty film festivals in Europe, US, and Latin American. In 2010, he made another short film “The Dream Power” which won the Rolling Film Festival audience award that year.

Denis Mustafa si biyando 1996 bersh, Denis kerdzas poro prvo filmi kana sineles 11 bersh, hem ov amalenvar kerdzas o filmi Jekh Kham Jekh Sel / One Sun One Nation, filmi savo sine dishavdo ko povishe se bish festivalja ki Evropa, Amerikake Themja hem Latino Amerika. Ko 2010, ov kerdzas jek cikoro filmi e Rolling Film Festivalise “The Dream Power/ E Sunesko Moci" hem ljas o prvo than.

Denis Mustafa lindi në vitin 1996, dhe bëri filmin e tij të parë kur ishte 11 vjeç, si praktikant kur ai dhe shokët e tij më të vjetër xhiruan filmin Jekh Kham Jekh Sel / One Sun One Nation, një film që është shfaqur në më shumë se njëzet festivale të filmit në Evropë, SHBA, dhe në Amerikën Latine. Në vitin 2010 ai bëri një film të shkurtër për Rolling Film Festival "Fuqia e Ëndrrës" ku fitoi çmimin e publikut.

Denis Mustafa je rođen 1996. godine, a svoj prvi film je napravio sa 11 godina, kao učesnik treninga na kom su on i njegovi stariji prijatelji napravili film Jekh Kham Jekh Sel / Jedno Sunce, Jedna Nacija, film koji je prikazan na više od 20 festivala širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike. 2010. godine pravi još jedan kratki film za Rolling Film Festival, „The dream power / Snaga snova“ i osvaja Nagradu publike.

 

KARIN BERGER
Karin Berger, born in 1953 in Austria, is a filmmaker and writer. After her studies of social anthropology and political science in Vienna and Belém (Brazil) she worked as a freelance author. In the early 1980s she started working with video and super 8 and in 1984 she made – together with a collective - her first feature-length documentary “Kitchen-Talks with Rebel Women”. The main topics in her work concern the situations of women during the period of National Socialism, the stereotype images of women and the situations and the current clichées of Roma. She currently works on various projects such as documentary films for cinema, publishing books and teaching filmmaking. She lives in Vienna.

Karin Berger, si biyanzi ki Autria ko 1953bersh on kerla filmya thay si hramarno. Kana kriyzas pe studiye katro Socialuno, Antropolistichno thay politikake nauke ki Viyena hem Belém/Brazil oy kerla buti sar nezavisno autori ko 1980 poshnizas te kerel buci e videnca hem, super 8, ko bersh 1984 savi keras yek khupatno kolektivi - prvo baro- loko dokumetarno filmi “ I kuhinja lafizla e djuvljasa Rebel ”. I glavno tema ki laki buti, i briga achal situaciya achal o djuvya ko periodi ko nacionalno socializmi, o stereotipya, slike katri djuvlja hem lengi situaciya savi si akana klishe e romenge. Oy kerla but yaver avera proyektya sar kay si dokumetarna filmya achal o Bioskopi, hraminela knjige hem sikavla sar kerel pe filmya. Oy djivdinela ki Viyena.

Karin Berger është shkrimtare dhe regjisore e lindur më 1953 në Austri. Pas përfundimit të studimeve në antropologji sociale dhe shkenca politike në Vjenë dhe në Brasil, ajo nisi të punonte si autore e pavarur. Në fillim të viteve 80-të Berger nisi të punoj me video dhe super 8 ndërsa më 1984 bashkë me një kolektiv ajo realizoi dokumentarin e saj të parë të metrazhit të gjatë - “Kitchen-Talks with Rebel Women”. Puna e saj artistike fokusohet kryesisht mbi situatën e grave gjatë kohës së socializmit nacinalist, figurës tipike stereotip të femrës dhe klisheve aktuale në komunitetin rom. Aktualisht ajo po punon në disa projekte, dokumentarë, ndërsa nuk lë anash as botimin e librave dhe mësimdhënien mbi filmat dhe të bërit filma. Berger jeton në Vjenë.

Karin Berger je spisateljica filmska umetnica, rođena u Austriji 1953. godine. Nakon zavšenih studija socijalne antropologije i političkih nauka u Beču i Belemu u Brazilu, radi kao nezavisna autorka. Ranih 80-ih počinje da snima super 8-icom I da se bavi videom, tako 1984. godine nastaje – u saradnji sa kolektivom – njen prvi dugometražni dokumentarni film Kuhinjski razgovori pobunjenih žena. Teme kojima se bavi kroz svoj rad jestu položaj žena u doba nacional-socijalizma, stereotipi koji ih prate i klišei koji su u vezi sa Romima. Trenutno radi na nekoliko projekata, kao što su dokumentarni bioskopski filmovi, bavi se izdavaštvom I podučava buduće filmske stvaraoce. Živi u Beču.

ZORAN KREMA
Born in Rijeka (Croatia) on May 26, 1979, Zoran Krema received a Masters Degree in Science of Communications from the University of Trieste (Italy) in 2006. His graduation thesis was ''Changes and Perspectives of Audiovisual Documentary Film with Digital Technology". He currently works as a freelance director, cameraman and editor and is president of NGO OKODOKO. Ov si tano biyando ki Riyeka (Kroaciya) ko May.26. 1979.

Kriyzas "Master diploma achal i Nauka katri Komunikaciya", Univerziteti ki Triesta, Italiya ko bersh 2006. Leski diploma si achal " Promenes hem perspektiva ko Audiovizaulno Dokumentarna filmya e Digitalno Tehnologiya". Ov kerla buti sar nezavisno reziseri, kamermani hem editori, ov si tano thay presisenti ko NGO OKODOKO
Ka lindur në Rijekta të Kroacisë më 26 maj 1979. Zoran ka një diplomë masteri nga Universiteti i Triestes në Itali në degën Shkencat e Komunikimit. Tema e diplomimit e regjisorit ishte “Ndryshimet dhe perspektivat e dokumentarit audiovizuel me teknologjinë modern”. Ai punon si regjisor i pavarur, montazher dhe kameraman, ndërsa është themelues i organizatës OKODOKO.

Zoran Krema rođen je u Rijeci u Hrvatskoj 26. maja 1979. Diplomu mastera stekao je na Univerzitetu u Trstu iz Komunikacionih nauka, sa radom na temu Promene i perspektive audiovizuelnog dokumentarnog filma sa digitalnim tehnologijama. Radi kao nezavisni reditelj, snimatelj i montažer, direktor je NVO OKODOKO.

MILICA STOJANOV
Born in Novi Sad (Serbia) in 1984, Milica Stojanov has studied Intermedia Directing (directing for television, radio, film and theatre) at the Academy of Arts in Novi Sad since 2009. Currently she works in production for Radio Television Vojvodina. Biyanzi ko Novi Sad, 1984, I shkola intermedia zavrshizom ki Akademiya Umetnosti ko Novi Sad, savi ukljuchila reziya ko TV, Radio, Film thay Teatro. Katro 2009 kerava buci ki televiziya Voyvodina ko kret o zhanroya hem produkciyes.

JELENA BUGARSKI ka lindur më 1984 në Novi Sad. Ka studius Regjisurën Intermedia në Akademinë e Arteve në Novi Sad, kështu duke u specializuar në Televizion, Radio, Film dhe Teatër. Më 2009 ajo ka nisur të punojë për Radio Televizionin e Vojvodinës si producente e disa emisioneve në zhanre të ndryshme televizive.
Rođena sam u Novom Sadu 1984. godine. Studirala sam Intermedijsku režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koja uključuje televizijsku, radijsku, filmsku i pozorišnu režiju. Od 2009. godine radim za Radio-televiziju Vojvodine i bavim se različitim televizijskim žanrovima i produkcijom.

IRFAN NEZIRI, DENIS DIMOVSKI, EHOH SAIT

 

Irfan Nezir was born in Skopje (Macedonia) on December 18, 1989. He is currently studing but has traveled in Europe and the United States. He’s enjoyed film and acting since an early age – his friends even call him a “moviemaniac”.

Denis Dimovski was born in Skopje (Macedonia) on October 23, 1989. He recently finished his studies.
Enoh Sait was born in Munich (Germany) on April 10, 1990 but grew up in Skopje. He is still a student and enjoys playing guitar, piano and singing.

Irfan Neziri si bijando ko Skoplje 23.10.1989. Pircom ko but than ki Europa thaj ki Amerka. Volizava te glumizav thaj volizava filmja katro Ciknipe. Me alala djingadna man moviemania.
Na sjom panda prandome.

Denis Dimonvki si bijando ko Skoplje 21.10.1989. Zavrsizas I skola. I ov nane prandome panda.
Ehoh Sait si bijando ko Mjunik, Nemacka ko 10.04.1990. Ali zivizla ko Skoplje celo lesko zivotos. Ov si si panda student. Nane prandome, volizla te basalel piano thaj te zjabel.

Irfan Neziri ka lindur më 18 dhjetor 1989. Ai është student i cili preferon të udhëtojë, derisa pëlqen aktrimin dhe këtë gjë e ka bërë që nga mosha e hershme. Nuk është i martuar dhe shoqëria e quan « moviemaniac »
Denis Dimovski ka lindur në Shkup në tetor të vitit 1989.

Enoh Sait ka lindur në Mynih të Gjermanisë në prill të vitit 1990. Ai jeton në Shkup ndërsa luan në piano dhe po ashtu këndon.

Irfan Neziri, rođen sam u Skoplju 18.12.1989. Još uvek sam student. Putovao sam puno po zemljama Evrope i Sjedinjenim Američkim Državama. Od malena volim glumu i filmove.  Prijatelji me zovu « filmski manijak ». Još uvek sam neoženjen.

Denis Dimovski je rođen u Skoplju 23.10.1989. Završio je studije i vodi isti život kao i ja. Još uvek nije oženjen.
Enoh Sait je rođen u Minhenu, Nemačka 10.04.1990. ali živi u Skoplju ceo svoj život. Još uvek je student, kao i ja. Neoženjen. Svira gitaru, klavir i peva.

ARIAN MUSTAFA
Arian Mustafa was born in Prishtina on July 20, 1977. He attended the University of Prishtina, Faculty of Arts where he studied Movie Directing and graduated in 2012. During his studies he made several short fiction movies including "PERDJA" (Curtain), in 2009; "KONTEJNERI" (Container), in 2009; "LUHATJA" (Fluctuation), in 2010; "MUZGU" (Twilight), in 2010 which was awarded "Best Movie" in National Competion of Skena Up, Students International Movie and Theatre Festival; "SHAHU" (Chess), in 2011 which received four nominations including Best Film, Best Directing, Best Editing, Best Actor in 9/11 Dedication Festival, Prishtina 2011; "BODRUMI" (The Basement), in 2011- Awarded Best Actor and Best Camera at the SWI-KOS Int. Short Film Festival, Basel; “LEONARDI” (Leonardo), in 2012, Awarded Best Camera and nominated in all categories in 9/11 Dedication Festival, national short film festival; and a middle length documentary film “LIVES”, 2013-14. Arian currentlly works as a TV director for RTK.

Arian Mustafa si bijando ki Pristina 20 Jul ko 1977 bersh. Studirizas ko dramska umetnosti ki katedra za televizisko rezija kaj zavrsizas ko 2012 bers. Ov bersa fo filmja PERDJA" (Zavesa), ko 2009; "KONTEJNERI" (Kontinjeri), ko 2009; "LUHATJA" (Irat), in 2010; "MUZGU" (Racasa), ko 2010 savo dobizas nagrades ko najlacho filmi ki nacionalno kompetitcija ko Skene Up, medjunarodno studentsko festivali"SHAHU" (Shah), ko 2011 sine nominovano ko shtar nominacijes ukljucujuci za Najlacho filmi, najlachi rezija, najlachi montaza ko 9/11 festivali ki Pristina ko 2011. "BODRUMI" (Podrumi), ko 2011- sine nagradime za najlacho glumcos, thaj najlachi camera ko SWI-KOS Int. Filmsko Festivali. O Ariana akana kerla buci sar televisisko reziseri ko RTK.

Arian Mustafa, Rodjen u Pristini 20. Jula 1977. Studirao je u fakultetu umetnosti u Pristini u katedru televiziske rezije 2012 god. Tokom studiranje rezirao je filmovie ukljucujuci PERDJA" (Zavese), in 2009; "KONTEJNERI", in 2009; "LUHATJA" (Promenie), in 2010; "MUZGU" (Irat), 2010 kova pobedizas sar najlacho filmi ki nacionalno kompetitza ko Skene Up. "SHAHU" (Sah), u 2011 bio nominovan I osvojio cetiri nominacije ukljucujuci I najbolji film, najbolju reziju, najbolju montazu I najbolju glumu u 9/11 filmskom festivalu; "BODRUMI" (Podrum), u 2011- nagradjen za najboljeg glumca I najbolju kamera u SWI-KO Int. Festivalu. “LEONARDI” (Leonardo), u 2012, nagradjen za najbolju kameru u 9/11 festivalu. Arian trenutno radi za RTK televiziju.

LAURENT MALONE
Laurent Malone lives in Marseilles, Paris and Tangier. The work of photographer Laurent Malone is an analysis and documentation of the mutations of the urban space via routes travelled through a city.
Walking is at the centre of this photographic process. The towns are scenes of a power struggle between the rationality embodied in the architecture and the habits of residents who invent "strategies" and "ways of making do" to make the space their own again. The most common of the arts of “walking”, the free association of elements of geometric space of towns one has traversed, transforms the imposed order into an experienced space.
A real “workroom for the potential town”, the process that has been developed in this way deconstructs the urban landscape it has passed through and reconstructs in a photographic montage, which questions the overhead view of a map and reveals the power of the critique.

Laurent Malone zhivizla ko Marsey, Pariz, Tangier . . .
I buci sar fotografi o Laurent Malone si analistichari hem dokumentovano, o urbano drom savo pomozizla lekse te bayarel o droma save djana katro gradya. O phiribe pe gradi si ko centro kakale fotografiske ama panda si ko procesi. O gradoya save si ki scena e maripnaske mashkar o racionaliteti save dola i arhiktetura hem o navikes katro manusha kay beshna otka, on mangna te te chin i " Strategiya"hem o nachinja save valjana te oven sar bi shayas te ovel len than kay pumaro gradi. O bare khupatne artisitchna katro " Phiribe" si slobodno asociyacya ko elementya e geometrikake kada than si ko gradi savo nakhavas i transformaciya e thaneske valjala te del pes po baro hem djandlo than. Chachipnaske i " radno soba e potencionalno gradiske " o procesi savo si tute rimon pe o urbano piktura savi nakhini ki rekonstruciya hem fotografsko montazha, save puchiba si akana, save ka nakhen ki mapa hem save ka dishavzon ko snaga e kritiyake achino pe dikhipete.


Laurent Malone jeton në Marsej, Paris dhe Tangier. Malone është një përzierje mes një udhëtari nëpër qytete të ndryshme dhe një njeriu me botë brenda vetes s. Në fotografitë e tij, vend të rëndësishëm zë vetë ecja. Përpos Evropës e më pas edhe Nju Jorkut dhe kryeqendrave tjera botërore ku Malone përqëndron punën e tij, ai vazhdon me kronikat e tij edhe në hapësirat e ndryshme publike, në përdorimin e tyre të pa planifikuar : shembull është uzurpimi i pasarelave speciale për motorristët nga Banka Qëndrore e Hong Kongut. Punët e artistit i gjeni në www.laurentmalone.com por edhe në formë të librit, ndërsa së fundmi ai ka themeluar edhe kompaninë e tij të botimit për të promovuar, publikuar dhe ndihmuar veprat e tij edhe të artistëve të tjerë.
Loren Malone živi u Marseju, Parizu i Tandžiru. Fotografski rad Lorena Malonea je analiza i beleženje mutacija urbanih prostora kroz puteve kojima se kreće kroz grad.
Hodanje je centralni deo njegovog fotografskog procesa. Gradovi su stalna poprišta borbe između racionalnog, otelovljenog kroz arhitekturu, i navika stanovnika koji smišljaju sopstvene strategije i načine kako da prostor ponovo učine svojim.

Ono što je zajedničko za umetnost “hodanja” je slobodno udruživanje elemenata geometrijskog prostora gradova koje je neko prešao, transformišući nametnuti poredak u iskustvo prostora.
Prava “radna soba za potencijalni grad”, proces koji je razvijan u pravcu da na ovaj način dekonstrukcija urbanog pejzaža prolazi kroz rekonstrukciju i u fotografskoj montaži, preispitujući pogled iznad glave, otkrivajući moć kritike.

Twitter